در بزرگداشت گابریل گارسیا مارکز Rumi-Antología Poética

Así habla Judas - یهودا چنین میگوید

.در باره کتاب من ” یهودا چنین میگوید”

Por Patricia Suárez

caratula.jpg

El libro Así Habla Judas/Doctrina del Hombre Dios del escritor Iraní Amir H. Fetanat,  en discursivo místico poético nos introduce al alto concepto de la divinidad desde la autoconciencia del “Yo” de Judas, el traidor, enraizada en lo más profundo de la historia humana. El escritor Amir H. Fetanat, en su libro “Así Habla Judas”,  cuyo lenguaje metafórico en magnifica prosa poética cautiva y en su ardua labor reflexiva nos entrega con generosa inteligencia, respondió  a mis  preguntas sobre el tema:

 

نظر شما

ابتدا وارد سایت شوید سپس نظر خود را ارسال نمایید.