من و عبدالله شهبازی / فتنه شیرازی، ماجرای امیر فطانت و “گروه گلسرخی” بار دیگر من و عالم سیاست

عکس یادگاری

من و تعدادی از اهل قلم کلمبیا و این عکس یادگاری با آنهاست بعد از سخنرانی من تحت عنوان “منشاء الهام هنرمند”

taller-ggm.jpg

نظر شما