آدمها اگر به مرگ فکر کنند بهتر زندگی میکنند امیر حسین فطانت در گواتاویتا

امیر حسین فطانت: انسان مقدس است

222.jpg

قریب چهل سال میگذرد. از ان زمان که ” در این هیاهوی حقایق چه کسی روایت های گنگ گناه الوده ای را بر عشق خواهد شنود؟”  تا امروز و رقصی چنین میانه میدان. اشاره هائی به نوشته های کتاب ” داستان تمام داستانها”

بی هیچ شرحی بیشتر. بخش نظرات بروی همه باز است اما اولین سنگ را انکس بیاندازد که خود گناهی نکرده باشد.

نظر شما