آدمها اگر به مرگ فکر کنند بهتر زندگی میکنند امیر حسین فطانت در گواتاویتا

امیر حسین فطانت: انسان مقدس است

222.jpg

قریب چهل سال میگذرد. از ان زمان که ” در این هیاهوی حقایق چه کسی روایت های گنگ گناه الوده ای را بر عشق خواهد شنود؟”  تا امروز و رقصی چنین میانه میدان. اشاره هائی به نوشته های کتاب ” داستان تمام داستانها”

بی هیچ شرحی بیشتر. بخش نظرات بروی همه باز است اما اولین سنگ را انکس بیاندازد که خود گناهی نکرده باشد.

نظر شما

ابتدا وارد سایت شوید سپس نظر خود را ارسال نمایید.